Перейти к содержанию

Regulamin usług - Dropshipping

 1. Strona internetowa Vintage Leder (vintage-leder.com) jest prowadzona przez spółkę Vintage Leder sp. z o.o. (Lublin, Polska).
 2. Inne informacje zamieszczone na stronie internetowej vintage-leder.com zawierają terminy "my", "nas" i "nasz". Odnoszą się one do spółkę Vintage Leder sp. z o.o.
 3. Niniejszy regulamin oraz inne pomocnicze materiały zamieszczone na stronie internetowej obowiązują pod warunkiem oraz z momentu zaakceptowania przez Klienta Regulaminu za pomocą przycisku “Buy it now”.
 4. Strona internetowa vintage-leder.com jest hostowana przez Shopify Inc., która dostarcza platformę handlu online w celu umożliwienia zakupu produktów i usług.

   #1. Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:

  1. Cena – należność od Klienta dla Dostawcy z tytułu zawartej Umowy sprzedaży przekazywana przy pośrednictwie Pośrednika.
  2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w rozumieniu art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych.
  3. Dostawca – podmiot będący stroną Umowy sprzedaży Towaru prezentowanego w Ofercie internetowej zawieranej z Klientem, obowiązany do dostarczenia Klientowi Towaru wraz z rachunkiem.
  4. Dropshipping – model logistyczny sprzedaży za pośrednictwem Oferty internetowej polegający na przeniesieniu procesu wysyłki Towaru na Dostawcę. Rola Pośrednika w tym modelu logistycznym sprowadza się do zbierania Zamówień i przesyłania ich do Dostawcy, który realizuje wysyłkę Towaru do Klienta. Ponadto Pośrednik inkasuje należności i przekazuje je imieniem Klienta dla Dostawcy na jego rachunek bankowy, z zatrzymaniem należnej Prowizji. Pośrednik nie jest stroną zawieranej przez Klienta Umowy sprzedaży.
  5. Klient/Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, występująca w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która w ramach Oferty internetowej zobowiązuje Pośrednika do przesłania Zamówienia celem zawarcia Umowy sprzedaży z Dostawcą.
  6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz.U. 2023 poz. 1610.
  7. Oferta internetowa – każdorazowa oferta odnosząca się do danego Towaru, zarządzana przez Pośrednika za pośrednictwem strony internetowej vintage-leder.com, mająca na celu skojarzenie Klienta z Dostawcą na zasadach Dropshippingu.
  8. Państwo trzecie – państwo spoza terytorium Unii Europejskiej.
  9. Państwo UE – państwo z terytorium Unii Europejskiej.
  10. Pośrednik – przedsiębiorca zarządzający stroną internetową vintage-leder.com, pośredniczący w Umowie sprzedaży na zasadach Dropshippingu, nie prowadzi sprzedaży we własnym imieniu ani na własny rachunek, nie dokonuje zakupu towarów będących przedmiotem transakcji, jego rola ogranicza się wyłącznie do zbierania zamówień dla Dostawcy oraz przyjmowania od Klientów zapłaty i przekazywaniu jej dostawcy, po pomniejszeniu o należną prowizję.
  11. Prowizja – wynagrodzenie należne Pośrednikowi od Dostawcy za zbieranie Zamówień od Klientów i przekazanie ich do Dostawcy. Prowizja należy się wyłącznie w przypadku dojścia do skutku Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Dostawcą.
  12. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
  13. Rozporządzenie Nr 1186/2009 – Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz.Urz.UE.L z 2009 r. Nr 324 str. 23).
  14. Towar – stanowiące własność Dostawcy rzeczy ruchome prezentowane w Ofercie internetowej.
  15. Umowa Dropshippingu – umowa o świadczenie usług Dropshippingu zawierana między Pośrednikiem a Klientem.
  16. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu art. 535 Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Dostawcą jako sprzedającym a Klientem jako kupującym.
  17. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 ).
  18. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).
  19. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.).
  20. Ustawa o VAT – ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).
  21. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta przekazywane przez Pośrednika Dostawcy, zawierające w szczególności informację w zakresie ilości Towaru oraz miejsca dostawy oraz inne dane umożliwiające zawarcie Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Dostawcą.

    #2. Postanowienia ogólne

   1. Przed przystąpieniem do udziału w Ofercie internetowej należy zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Wzięcie udziału w Ofercie internetowej oznacza:
    (a) akceptację postanowień Regulaminu;
    (b) wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie koniecznym do obsługi i realizacji Zamówienia oraz wykonania praw i obowiązków w związku z zawartą lub przyszłą Umową sprzedaży, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych;
    (c) wyrażenie przez Klienta zgody na wykonanie przez Pośrednika Umowy Dropshippingu. Jednocześnie Pośrednik informuje, że po spełnieniu Umowy Dropshippingu, Klient traci prawo do odstąpienia od Umowy Dropshippingu na mocy art. 38 pkt 1 Ustawy o prawach konsumenta.
   2. Oferta kierowana jest do osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą  lub zawodową, a więc występujących   w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
   3. Pośrednik nie jest stroną zawieranej przez Klienta Umowy sprzedaży. Pośrednik oferuje usługę pośrednictwa w zakupie Towaru opartą na modelu Dropshippingu oraz udziela pomocy w jej realizacji, w szczególności poprzez przekazanie Zamówienia do Dostawcy oraz przekazanie w imieniu Klienta Ceny.
   4. Za prawidłową dostawę Towaru wyłączną odpowiedzialność ponosi Dostawca.
   5. Wszystkie informacje zawarte w Ofercie internetowej, odnoszące się do Towarów (łącznie z cenami), nie stanowią  oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy z Dostawcą w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
   6. Zawarcie Umowy sprzedaży z Dostawcą i skuteczne dokonanie Zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Dostawcy. Towar może być dostępny wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej vintage-leder.com Towar może być dostępny w ograniczonych ilościach. W przypadku niezgodności informacji podanych w treści Oferty internetowej z rzeczywistym stanem magazynowym Dostawcy, Klient jest informowany o tym fakcie i ma możliwość zmiany Zamówienia w całości lub w części.
   7. W przypadku gdy zawarcie Umowy sprzedaży jest niemożliwe wobec braku Towaru objętego Zamówieniem, Dostawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży w całości lub części, a Zamówienie zostaje w całości lub części anulowane, o czym Klient otrzyma informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e‐mail. Dokonana przez Klienta zapłata za zamówiony Towar, który nie mógł zostać  dostarczony, zostanie przez Dostawcę zwrócona niezwłocznie po skutecznym poinformowaniu Klienta o niemożliwości zrealizowania Zamówienia.
   8. Zdjęcia umieszczone w danej Ofercie internetowej mają charakter informacyjny. Niewielkie różnice w kolorze faktycznym i przedstawionym na zdjęciu mogą również wynikać z różnic  w ustawieniach monitora Klienta.
   9. Wobec Pośrednika nie przysługują Klientowi żadne roszczenia mające związek z zawartą  lub przyszłą  Umową sprzedaży. Stroną  Umowy sprzedaży jest Dostawca. Pośrednik udziela jednak Klientowi, w miarę  możliwości, niezbędnej pomocy zarówno w zakresie reklamacji Towarów składanej Dostawcy, jak i składania przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Pomoc ta polega w szczególności na możliwości składania przez Klienta bezpośrednio na adres mailowy Pośrednika reklamacji i oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, które następnie zostaną przekazane Dostawcy. 
   10. Pośrednik odpowiada wobec Klienta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania w zakresie przekazania Zamówienia do Dostawcy oraz w zakresie przekazania Dostawcy uiszczonych przez Klienta należności z tytułu zawartej Umowy sprzedaży, w szczególności Ceny.
   11. Pośrednik nie gwarantuje, że jakość Towarów lub jego zgodność z informacjami lub innymi materiałami zamieszczonymi na stronie internetowej spełni jego oczekiwania, również nie gwarantuje, że wszelkie niezgodności w materiałach informacyjnych zostaną usunięte przez Dostawcę.

     #3. Składanie Zamówień

    1. Realizacja usługi Pośrednika w przedmiocie przekazania treści Zamówienia do Dostawcy inicjowana jest przez Klienta za pośrednictwem złożenia zamówienia na stronie internetowej.
    2. Złożenie Zamówienia wymaga podania danych umożliwiających Dostawcy dostarczenie towaru oraz innych informacji wymaganych do realizacji zamówienia. Do danych tych zaliczają się w szczególności: imię i nazwisko osoby fizycznej, nazwa osoby prawnej lub nazwa jednostki organizacyjnej, kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu, województwo, numer telefonu komórkowego, adres e‐mail, ewentualnie inne niezbędne do prawidłowego doręczenia przesyłki dane.
    3. Klient wyraża zgodę, że jego dane (z wyłączeniem informacji o karcie kredytowej) mogą być przesyłane w postaci niezaszyfrowanej w tym przez:(a) transmisję przez różne sieci;
     (b) zmiany mające na celu dostosowanie do wymogów technicznych łączących się sieci lub urządzeń.
     Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieć.
    4. Klient zobowiązuje się nie powielać, duplikować, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać jakiejkolwiek części treści, lub jakiegokolwiek kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest Usługa, bez wyraźnej pisemnej zgody Pośrednika.
    5. Przekazanie danych osobowych przez Pośrednika podlega Polityce prywatności, dostępnej pod adresem: https://vintage-leder.com/policies/privacy-policy

      #4. Precyzja, kompletność i aktualność informacji

     1. Niezależnie od treści zawartej na niniejszej stronie internetowej, Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za jej dokładność, pełność ani aktualność. Materiały zamieszczone na tej stronie mają charakter ogólnoinformacyjny i nie należy polegać na nich jako jedynej podstawie do podejmowania decyzji, bez odwołania się do pierwotnych, bardziej dokładnych, pełniejszych lub aktualniejszych źródeł informacji. Korzystanie z materiałów zamieszczonych na tej stronie odbywa się na własne ryzyko.
     2. Niniejsza strona może zawierać pewne informacje archiwalne. Informacje archiwalne nie są aktualne i służą jedynie celom referencyjnym. Pośrednik zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości tej strony w dowolnym czasie, oraz nie ma obowiązku aktualizacji jakichkolwiek informacji na stronie internetowej. Klient zgadza się na to, że ponosi odpowiedzialność za śledzenie zmian na stronie internetowej Pośrednika.

       #5. Zmiana cen i zakresu usług

      Ceny Towarów oferowanych przez Pośrednika mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Pośrednik zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany lub zaprzestania świadczenia Usług (lub ich części) bez uprzedniego powiadomienia. Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności przed Klientem ani przed żadną trzecią stroną za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zaprzestanie świadczenia Usług lub zakończenie ich świadczenia.


      #6. Zewnętrzne odnośniki

       Pewne treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem usługi Pośrednika mogą zawierać materiały stron trzecich. Odnośniki na tej stronie mogą kierować Klienta do stron internetowych osób trzecich, które nie są związane z Pośrednikiem. Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za dokładność tych stron, ani nie ponosi odpowiedzialności za żadne materiały, produkty ani usługi stron trzecich. Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody ani straty związane z zakupem lub używaniem towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonywanych w związku z jakimiś stronami internetowymi osób trzecich.

       
      #7. Komentarze i opinie Klientów

      1. Klient zgadza się, że Pośrednik może w dowolnym czasie i bez ograniczeń edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać na dowolnym nośniku wszelkie komentarze, opinie które przesyła Klient. Pośrednik nie jest i nie będzie zobowiązany do zachowania poufności jakichkolwiek komentarzy; do wypłaty odszkodowania za jakiekolwiek komentarze; ani odpowiadania na jakiekolwiek komentarze.
      2. Pośrednik może, ale nie jest zobowiązany monitorować, edytować lub usuwać treści, które uznaje za nielegalne, obraźliwe, groźne, zniesławiające, poniżające, pornograficzne, niestosowne lub w inny sposób niepożądane lub naruszające prawa własności intelektualnej jakiejkolwiek strony.
      3. Klient oświadcza, że jego komentarze nie naruszą praw jakiejkolwiek trzeciej osoby, w tym praw autorskich, praw znaków towarowych, praw do prywatności, praw osobistych lub majątkowych. Klient oświadcza również, że jego komentarze nie będą zawierać zniesławiających lub innych nielegalnych, obraźliwych lub niestosownych materiałów, a także nie będą zawierać wirusów komputerowych ani innych szkodliwych programów, które mogą wpłynąć na działanie Pośrednika lub dowolnej powiązanej strony internetowej. Klient nie ma prawa używać fałszywego adresu e-mail, podszywać się pod kogoś innego niż siebie lub w inny sposób wprowadzać w błąd nas lub innych osób co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek komentarze, które zostawił, oraz za ich dokładność. Pośrednik nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie daje żadnej gwarancji co do komentarzy opublikowanych przez Klienta lub innych osób.

        #8. Zakazane użycie

       1. Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach świadczenia usług, zakazane jest korzystanie ze strony internetowej lub jej zawartości w następujących celach:
        (a) w celach nielegalnych;
        (b) do zachęcania innych do popełniania działań nielegalnych lub uczestnictwa w nich;
        (c) naruszania międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych przepisów, zasad, ustaw lub miejscowych rozporządzeń;
        (d) ingerowania lub naruszania naszych praw własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej innych osób;
        (e) zastraszania, znieważania, krzywdzenia, zniesławiania, obrażania, poniżania, oszkalowania, zastraszania lub dyskryminowania ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, narodowość lub niepełnosprawność;
        (f) przekazywania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji;
        (g) przesyłania spamu, phishingu (spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl, or scrape);
        (h) w celach nieodpowiednich lub niemoralnych; lub
        (i) ingerowania lub unikania funkcji bezpieczeństwa Usługi lub dowolnej powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu.
       2. Pośrednik zastrzega sobie prawo do zakończenia korzystania przez Klienta z Usług lub dowolnej powiązanej strony internetowej za naruszenie jakiegokolwiek zakazu.

         #9. Odmowa gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności

        1. Pośrednik nie zapewnia, że korzystanie ze strony internetowej będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów. Nie gwarantuje również, że wyniki, które można uzyskać w wyniku korzystania ze strony, będą dokładne lub wiarygodne. Klient zgadza się, że od czasu do czasu Pośrednik może zaprzestawać świadczyć Usługi na czas nieokreślony lub anulować Usługę w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.
        2. Klient jednoznacznie zgadza się z tym, że korzystanie z Usług lub niemożność jej korzystania odbywa się na jego własne ryzyko.
        3. Nasi dyrektorzy, pracownicy, agenci, współpracownicy, a także dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy nie ponoszą w żadnym wypadku odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, straty, roszczenia lub jakiekolwiek inne bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub następcze szkody, w tym, ale nie ograniczając się do utraty zysku, utraty dochodu, utraty oszczędności, utraty danych, kosztu zastąpienia lub jakiekolwiek inne podobne szkody.

          #10. Dokonywanie płatności

         1. Pośrednik pośredniczy w przekazaniu Ceny oraz ewentualnie innych należności z tytułu Umowy sprzedaży należnych Dostawcy od Klienta.
         2. Wszystkie Ceny Towarów umieszczone na danych Ofertach internetowych podawane są w walucie USD i nie są cenami całkowitymi, nie zawierają informacji dotyczącej kosztów dostawy. Koszty przesyłki podane w ofercie zależne są od rodzaju przesyłki wybranej przez Klienta i będą przedstawione na dalszym etapie złożenia Zamówienia.
         3. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca dla Dostawcy od chwili kliknięcia przez Klienta przycisku „Buy it now”.
         4. Brak uznania należności z tytułu Ceny na rachunku Pośrednika w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od złożenia Zamówienia powoduje zwolnienie Pośrednika z obowiązku przekazania treści Zamówienia Dostawcy (anulowanie Zamówienia).

           #11. Realizacja Zamówień

          1. Pod warunkiem dokonania przez Klienta zapłaty całości Ceny, Pośrednik przekazuje Zamówienie Dostawcy celem jego realizacji, w szczególności przesłania Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta. Pośrednik przekazuje również w imieniu Klienta Cenę za Towar należną Dostawcy.
          2. Pośrednik zobowiązuje się przekazać Dostawcy Zamówienie wraz z Ceną w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od dnia zapłaty Ceny przez Klienta, a Dostawca zobowiązuje się wysłać Towar wg ogólno przyjętych zasad dostawy towarów.
          3. Klient, odbierając Towar, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności doręczającego, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Pośrednika.
          4. Kliknięcie przycisku “Buy it now” przez Klienta oznacza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptacja jego postanowień oraz udzielenia pełnomocnictwa dla Pośrednika do działania w imieniu Klienta do reprezentowania go przed Dostawcą w zakresie przewidzianym niniejszym Regulaminem.
          #12. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
          1. Pośrednik informuje w imieniu Dostawcy, że każdemu Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni, bez podania przyczyny.
          2. Konsument samodzielnie ponosi koszty przesyłki w związku z odstąpieniem od umowy.
          3. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży z Dostawcą (zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa), składając Dostawcy – za pośrednictwem Pośrednika – oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane mailowo, z wyróżnieniem w tytule wiadomości e‐mail numeru Zamówienia na adres e‐mail podany w zakładce kontakt lub przypisany do konta w serwisie internetowym vintage-leder.com.
          4. Po złożeniu przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, Pośrednik niezwłocznie informuje Klienta o terminie, sposobie i adresie, na który Klient ma odesłać Towar. Termin ten nie może przekroczyć 14 (słownie: czternaście) dni.
          5. Dostawca ma obowiązek zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności za Towar najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania Towaru odesłanego przez Klienta. Dostawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Koszty zwrotu mogą być inne w związku ze zmianą kursów waluty w której dokonana została płatność przez Klienta.
          6. Uprawnienia, o których mowa w § 6 ust. 1‐4 Regulaminu dotyczą Umów sprzedaży zawieranych przez Dostawcę z Klientem mającym siedzibę lub zwykłe miejsce pobytu w Państwie UE. Do Umów sprzedaży zawieranych przez Dostawcę z Klientem mającym siedzibę lub zwykłe miejsce pobytu w Państwie trzecim mają zastosowanie przepisy prawa właściwe dla siedziby Klienta, które mogą się różnić od przepisów obowiązujących w Państwach UE.
          7. Z uwagi na fakt, że Pośrednik uzyskał od Klienta wyraźną zgodę na zawarcie Umowy Dropshippingu (tak § 2 ust. 1 lit. c Regulaminu) i przed rozpoczęciem świadczenia przez Pośrednika Klient został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od Umowy Dropshippingu na mocy art. 38 pkt 1 Ustawy o prawach konsumenta.

            #13. Reklamacje dotyczące Towarów

           1. Dostawca odpowiada z tytułu rękojmi na zasadach określonych w art. 556‐576 Kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem wszelkich zmian prawa w tym zakresie.
           2. Reklamacje wynikające z naruszenia uprawnień Klienta gwarantowanych prawnie należy kierować na adres e‐mail Pośrednika podany w zakładce kontakt w serwisie internetowym vintage-leder.com. Pośrednik zobowiązuje się do udzielenia nieodpłatnej pomocy Klientowi w przekazaniu reklamacji Dostawcy. Reklamacje rozpatrywane są w terminach wynikających z właściwych przepisów prawa.
           3. Uprawnienie, o których mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu dotyczy Umów sprzedaży zawieranych przez Klienta z Dostawcą mającym siedzibę lub zwykłe miejsce pobytu w Państwie UE. Do Umów sprzedaży zawieranych przez Klienta z Dostawcą mającym siedzibę lub zwykłe miejsce pobytu w Państwie trzecim mają zastosowanie przepisy prawa właściwe dla siedziby lub zwykłego miejsca pobytu Klienta, które mogą się różnić od przepisów obowiązujących w Państwach UE.

             #14. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

            1. Pośrednik podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania każdej Oferty internetowej, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
            2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu danej Oferty internetowej.
            3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.
            4. Pośrednik zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni, a gdyby nie było to możliwe, do poinformowania przed upływem tego terminu Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

              #15. Cła i podatki

              Jeśli Towar zakupiony u Dostawcy za pośrednictwem Oferty internetowej przesyłany jest z Państwa trzeciego, może podlegać  dodatkowym opłatom celnym, akcyzowym lub innym podatkom jako Towar importowany (w szczególności podatkowi od towarów i usług lub podobnemu). Ceny Towarów nie zawierają  przedmiotowych ewentualnych podatków lub ceł, których pokrycie spoczywa na Kliencie.

             #16 Zmiany w Regulaminie

              Pośrednik zastrzega sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszego Regulaminu oraz innych dokumentów, zamieszczonych na stronie poprzez publikację aktualizacji i wprowadzanie zmian. Klient jest odpowiedzialny za regularne sprawdzanie strony internetowej w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami. Dalsze korzystanie ze strony internetowej lub Usług po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszym Regulaminie oznacza akceptację tych zmian.

             #17. Postanowienia końcowe

             1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 24.10.2023 roku.
             2. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie dodatkowe informacje zamieszczone na stronie internetowej stanowią pełną umowę i porozumienie między Klientem a Pośrednikiem i regulują korzystanie przez Klienta z Usług, zastępując wszelkie poprzednie lub obecne umowy, ogłoszenia i oferty, ustne lub pisemne, między Klientem a Pośrednikiem (wliczając, ale nie ograniczając się do wszelkich wcześniejszych wersji Regulaminu).
             3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
             4. Wszelkie spory związane z Umową Dropshippingu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne właściwe wg siedziby Pośrednika.

               #18. Dane kontaktowe

               Wszystkie uwagi, roszczenia, zgłoszenia oraz oświadczenia Klient zgłasza do Pośrednika za pośrednictwem poczty elektronicznej support@vintage-leder.com

              Adres spółki:

              Vintageleder sp.z.o.o.
              Hugo Kołłątaja 6, 3
              Lublin, Poland, 20-006
              Numer Podatkowej (NIP): 7123414435

              Корзина

              Бесплатная доставка от 700$ или для второго и более товаров!